About Us

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแอปพลิเคชั่นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน นครปฐม สู่ยุค 4.0

3,990,940

นักท่องเที่ยวชาวไทย

126,818

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

4,117,758

จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด